‘MOIT11

MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2567 เวลา : 15:03:23 น. เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 197 ครั้ง

160-7.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล67.pdf 160-1.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมุล67.pdf 160-5.ภาพกิจกรรม สรุปการประชุม 19.03.2567.pdf 160-4.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ67.pdf 160-6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ.pdf 160-1.1ขออนุมัติโครงการและแผนงานกิจกรรม.pdf 160-1.2ขออนุมัติโครงการและแผนงานกิจกรรม.pdf 160-2.รายงานสรุปการประชุม พชอ.วันที่ 19.03.2567.pdf 160-3.รายงานสรุปการประชุม พชอ.วันที่ 19.03.2567 - Copy.pdf