ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ประวัติความเป็นมา บริการหลัก วิสัยทัศน์ ค่านิยม ที่ตั้ง เครือข่าย ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

“เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนอำเภอวังสามหมอมีสุขภาพดี”

1. จัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ มีคุณภาพ และครอบคุลมแบบไร้รอยต่อ

2. บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล

3. ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

W Work ทำงานเป็นทีม

A Active รวดเร็วทันเวลา

N Network ทำงานเป็นเครือข่าย

G Goals มีเป้าหมายร่วมกัน

S Safety ปลอดภัย

M Mastery เป็นนายตัวเอง

O Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P People centered approach ใส่ใจประชาชน

H Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จุดเน้นที่1 DHF

จุดเน้นที่2 RTI

จุดเน้นที่3 แม่และเด็ก

จุดเน้นที่4 3S (Stroke, STEMI, SEPSIS)

จุดเน้นที่5 เบาหวาน

จุดเน้นที่6 TB

รหัส รพ.สต. ชื่อเครือข่าย ที่อยู่ ติดต่อ
11022 โรงพยาบาลวังสามหมอ ที่อยู่ เลขที่108 หมู่11 ต.วังสามหมอ อ.ังสามหมอ จ.อุดรธานี
04582 รพ.สต.หนองหญ้าไซ ที่อยู่ หมู่1 ต.หนองหญ้าไซ อ.ังสามหมอ จ.อุดรธานี โทร. 042-140234
04581 รพ.สต.หนองกุงทับม้า ที่อยู่ เลขที่8 หมู่4 บ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทร. 042-141022-3
13918 รพ.สต.บ้านนาตาด ที่อยู่ หมู่4 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
04585 รพ.สต.บ้านคำยาง ที่อยู่ เลขที่10/1 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทร.042-250155
13919 รพ.สต.บ้านคำไฮ ที่อยู่ บ้านคำไฮ หมู่ที่2 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
04587 รพ.สต.บ้านคำโคกสูง ที่อยู่ เลขที่279 หมู่1 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
04583 รพ.สต.บ้านบะยาว ที่อยู่ หมู่ 1 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
04586 รพ.สต.บ้านคำน้อย ที่อยู่ หมู่ 8 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
04588 รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ที่อยู่ เลขที่194 หมู่4 บ้านโนนสะอาด ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทร. 042-141215
04584 รพ.สต.นาแก ภูดิน ที่อยู่ หมู่10 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี