‘

MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ

 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2567 เวลา : 15:03:01 น. เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 87 ครั้ง

159-1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม67.pdf 159-2. สรุปผลการประชุม67.pdf 159-5.ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือขึ้นเว็บไซต์.pdf 159-3.หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุญาตเผยแพร่67.pdf 159-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf 159-3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2567.pdf