‘

MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

 MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

Cheap and quality, replica watches for sale online with best movements are suited for men and women.

Buy rolex copy watches sales with high quality on sale.

Buy hot-selling top quality cartier replica watches from online store. Fast shipping. Money back guaranty.


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2567 เวลา : 14:03:09 น. เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 700 ครั้ง

158-1.หนังสือเสนอผู้บริหารประกาศกรอบแนวทาง คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน67.pdf 158-2.เรื่อมาตรการงแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์67.pdf 158-3.หนังสือแจ้งเวียนตามข้อ 1 และ 3.pdf 158-4.ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือขึ้นเว็บไซต์.pdf