‘MOIT5

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 21 ธันวาคม 2565 เวลา : 12:12:20 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 619 ครั้ง

106-3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 106-1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริการ ไตรมาส 1.pdf 106-สขร.ต.ค.2565ไตรมาส1.pdf 106-สขร.ธ.ค.2565ไตรมาส1.pdf 106-สขร.พ.ย.2565ไตรมาส1.pdf 106-1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริการ เดือน ม.ค. ถึงมี.ค.66.pdf 106-2.1สขร1 มกราคม2566.pdf 106-2.2สขร1 กุมภาพันธ์2566.pdf 106-3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 106-2.3สขร1 มีนาคม2566.pdf 106-3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ t2.pdf 106-3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.1.pdf 106-1.มีบันทึกข้อความและมีแบบฟอร์มเผยแพร่.1.pdf 106-สขร.พ.ค.2566.pdf 106-สขร.พ.ค.2566.pdf 106-สขร.มิ.ย..pdf 106-สขรเมษายน2566.pdf 106-1.t4 สขร1 ก.ค. 2566.pdf 106-2.t4 สขร1 ส.ค.2566.pdf 106-3.t4 สขร1 ก.ย.2566.pdf 106-ข้อ1และ4 t4 แบบสรุป สขร.1 ก.ค.ถึงก.ย..pdf