‘

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 21 ธันวาคม 2565 เวลา : 12:12:36 น. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 586 ครั้ง

105-2.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล.pdf 105-1.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 105-2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 105-3.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 105-4.คำสั่ง มอบหมายผู้ปิดประกาศ และปลดประกาศ.pdf 105-5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 105-1.2แจ้งจัดสรรงบ Fixcostสสอ.งวดที่1ไตรมาส 1.pdf 105-1.3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งวด1ปี2566.pdf 105-3.2ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน.pdf 105-3.1หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส.pdf 105-1.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล.pdf 105-2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผน.pdf 105-แบบฟอร์มขอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล.pdf 105-หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล.pdf 105-มีรายงานผลการดำเนินงาน.pdf 105-1.t4 รายงานผลผู้บริหารรับทราบจัดซื้อจ้างตามแผน.pdf 105-2.t4 รายงานผลงบดำเนินงาน.pdf