‘

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 14 มีนาคม 2564 เวลา : 22:03:56 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 42 ครั้ง

73-2. รายชื่อ จนท.สสอ.วังสามหมอ ผู้เข้าอบรม.pdf 73-ข้อ1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ.pdf 73-ข้อ1.2โครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาจริยธรรม.pdf 73-ข้อ3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงาน.pdf 73-ข้อ5 ภาพกิจกรรม.pdf 73-ข้อ4รายงานการอบรมให้ความรู้ฯ.pdf 73-โครงการด้านจริยธรรม.pdf