‘EB2

EB2 หน่วยงานมีการเปิเเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 18:12:57 น. เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง

ดาวน์โหลด 52-ผู้บริหารหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขวังสามหมอ.pdf 52-ข้อมูลการติดต่อ.pdf 52-1.7 พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม 2562.PDF 52-1.8ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552.pdf 52-1.9ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ.pdf 52-1.6ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข.pdf 52-1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf 52-4.แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีfixcost สสอ.1_64.pdf 52-นโยบายผู้บริหาร.pdf 52-11.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ.pdf 52-10.คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf 52-1.1ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขวังสามหมอ.pdf 52-1.5บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ.pdf 52-1.4กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf 52-1.8ประกาศแจ้งช่องทางการร้องเรียน สสอ.วังสามหมอ.pdf 52-1.7ข้อมูลการติดต่อ.pdf 52-1.3โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ.pdf 52-1.11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม.PDF 52-1.2นโยบายผู้บริหาร.pdf 52-1.12ประมวลจริยธรรม 2552.pdf 52-1.13. ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60.pdf 52-1.6 ข่าวประชาสัมพันธิ์.pdf 52-1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf 52-1.14อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.pdf 52-2.นโยบายและยุทธศาสตร์.pdf 52-1.15จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf 52-1.10ยุทธศาสตร์ ของประเทศโดยรวม plan20.pdf 52-3. แผนปฏิบัติการ คปสอ.pdf 52-9.1วิเคราะห์จัดซื้อจ้าง สสอ.วังสามหมอปี 2563.pdf 52-7.และ8รายงานผลเรื่องร้องเรียน.pdf 52-6.ขันตอนการการ้องเรียนการทุจริต.pdf 52-9.2แผนจัดซื้อจ้างจัดหาพัสดุ.pdf 52-5.ขันตอนการการ้องเรียนการปฏิบัติงาน.pdf 52-11.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ.pdf 52-9.4ประกาศ สป.และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ.pdf 52-flow การให้บริการ.pdf 52-10.คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf 52-9.5สขร1 ตค. พย.pdf 52-9.3ผลการดำเนินงานกรอบแนวทาง.pdf 52-มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ_merged.pdf 52-4.แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีfixcost สสอ.1_64.pdf 52-7.และ8รายงานผลเรื่องร้องเรียน.pdf 52-ข้อ5 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน สสอ.วังสามหมอ.pdf 52-ข้อ5 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน สสอ.วังสามหมอ.pdf 52-ข้อ7.และ8ขออนุญาติประกาศบนเว็บร้องเรียน สรุปเผยแพ.pdf 52-EB2 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf 52-9.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน.pdf