‘

MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2565 เวลา : 13:03:56 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 133 ครั้ง

99-1.บันทึกลงนามประกาศ.pdf 99-4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf 99-3.หลักฐานประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการ.pdf 99-2.ประกาศผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก.pdf