‘

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 30 ธันวาคม 2564 เวลา : 00:12:21 น. เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 203 ครั้ง

80-1.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล.pdf 80-1.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 80-2.2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัด.pdf 80-2.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล.pdf 80-3.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 80-ข้อ1.4.คำสั่ง มอบหมายผู้ปิดประกาศ และปลดประกาศ.pdf 80-2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 80-ข้อ3.1หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส.pdf 80-ข้อ1.3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุปีงบ2565.pdf 80-ข้อ3.2ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน.pdf 80-ข้อ1.2.หนังสือจัดสรรงบประมาณ Fix cost สสอ.งวด1 ปี65.pdf 80-1.บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่.pdf 80-2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผน.pdf 80-3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf 80-2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf