‘MOIT5

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 29 ธันวาคม 2564 เวลา : 22:12:04 น. เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 81 ครั้ง

79-2.3สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64.pdf 79-3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 79-1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริการ เดือน ต.ค.64 - ธ.ค.64.pdf 79-2.1สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64.pdf 79-2.2สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.64.pdf