‘MOIT2

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ปีงบ 65

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ปีงบ 65

คู่มือการปฏิบัติตามภารกิจหลัก

http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/616

 

 คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/617

 


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2564 เวลา : 10:12:10 น. เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 182 ครั้ง

77-1.4กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf 77-1.3โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ.pdf 77-1.5บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ.pdf 77-1.1ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขวังสามหมอ.pdf 77-1.8ประกาศแจ้งช่องทางการร้องเรียน สสอ.วังสามหมอ.pdf 77-3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม2562.PDF 77-1.7ข้อมูลการติดต่อ.pdf 77-2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf 77-4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน2564.PDF 77-1.6 ข่าวประชาสัมพันธิ์.pdf 77-5. คำสั่ง ข้อกำหนดจริยธรรมของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข 2564 ปรับวันที่ 7 ต_ค_ 64.pdf 77-8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf 77-1.2นโยบายผู้บริหาร.pdf 77-11.ขันตอนการการ้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ.pdf 77-12.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 77-11.คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน.pdf 77-15.และ16ขออนุญาติประกาศบนเว็บร้องเรียน สรุปเผยแพร่.pdf 77-14.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ.pdf 77-10.แผนการรายจ่ายงบประมาณประจำปี.pdf 77-17.2.แผนการจัดซือจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี.pdf 77-17.4ประกาศ สป.และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ.pdf 77-7.ยุทธศาสตร์ ของประเทศโดยรวม plan20.pdf 77-6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.pdf 77-17.1วิเคราะห์จัดซื้อจ้างปี 2564.pdf 77-17.5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัด.pdf 77-17.3ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทางการดำเนินการ.pdf 77-9.หนังสือนำส่ง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ.pdf 77-9.หนังสือนำส่ง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ.pdf 77-9.แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ.pdf 77-13.มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน.pdf 77-15และ 16 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.pdf