‘EB22

EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 14 มีนาคม 2564 เวลา : 23:03:53 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 44 ครั้ง

75-2. รายชื่อ จนท.สสอ.วังสามหมอ ผู้เข้าอบรม.pdf 75-ข้อ1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ.pdf 75-ข้อ3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงาน.pdf 75-ข้อ1.2โครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาจริยธรรม.pdf 75-ข้อ4รายงานการอบรมให้ความรู้ฯ.pdf 75-ข้อ5 ภาพกิจกรรม.pdf