‘

EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 14 มีนาคม 2564 เวลา : 23:03:37 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 28 ครั้ง

74-2. รายชื่อ จนท.สสอ.วังสามหมอ ผู้เข้าอบรม.pdf 74-ข้อ1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ.pdf 74-ข้อ4รายงานการอบรมให้ความรู้ฯ.pdf 74-ข้อ3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงาน.pdf 74-ข้อ5 ภาพกิจกรรม.pdf 74-ข้อ1.2โครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาจริยธรรม.pdf 74-โครงการด้านจริยธรรม.pdf