‘

EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม 2564 เวลา : 22:03:26 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 26 ครั้ง

72-1.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมุล.pdf 72-6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ.pdf 72-2.รายงานสรุปการประชุม พชอ.ครั้งที่ 3.2564 วันที่ 21.12.63.pdf 72-3.ภาพกิจกรรม สรุปการประชุม 2564 ครั้งที่ 1 วันที่14.12.64.pdf 72-1.2รายละเอียดการจัดประชุมคณะกรรมการ พชอ.pdf