‘MOIT13

MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 14 มีนาคม 2566 เวลา : 22:03:57 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 524 ครั้ง

121-1.บันทึกข้อความขออนุมัติฯและลงนามประกาศ.pdf 121-3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf 121-2.รายงานการประเมินพริ้นต์สำเนาคำตอบ.pdf 121-ประกาศเจตจำนง สสอ.วังสามหมอ.pdf 121-หนังสือแจ้งเวียน.pdf